prof. nadzw. UŚ dr hab. Jan Iwanek, 

urodzony w 1952 r., w Katowicach.

wspomnienie o Ryszardzie Kapuścińskim 

***  

Wykształcenie: mgr prawa (1974 r.), doktor nauk o polityce (1981r.), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1990r.).

Studia podyplomowe: Universidad Nacional de Panamá (1979 -1980).

Staże naukowe: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie (1977r.), Universidad de Panamá (1983r.).

Zainteresowania badawcze: stosunki USA-Ameryka Łacińska, współczesne systemy polityczne, systemy wyborcze, teoria demokracji, prawo konstytucyjne porównawcze, ustrój polityczno-prawny Hiszpanii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego od 1X 1974 r.: asystent stażysta 1974 – 1975, asystent 1975 – 1976, starszy asystent 1976 – 1981, adiunkt 1981 – 1993, profesor nadzwyczajny – 1993r.

Zagraniczne seminaria, wykłady gościnne, pobyty studyjne, konferencje:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madryt ;  Congreso Mundial de IPSA (International Political Science Associations) - Madryt; Consejo de Estado, Madryt; Dortmund Universität; Europäische Akademie Otzenhausen; Heildelberg Universität; Instituto Nacional de Administración Pública, Madryt; Universitat Autónoma de Barcelona; Universitat de Barcelona; Universidad  Carlos III de Madrid; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Granada, Hiszpania; Universidad La Laguna, Teneryfa;  Univerzita Palaského, Olomouc; Universita Sapienza, Rzym; Universidad de Valladolid, Hiszpania.

Stanowiska akademickie z wyboru:

- dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kadencje 1993-1996, 1996-1999),

- prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kadencja 1990-1993),

- dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego (kadencje w latach  2002-2005, 2005-2008, 2008-2012),

-  senator Uniwersytetu Śląskiego (sześć kolejnych kadencji w latach 1993-2012).

Pozostałe funkcje akademickie:

- kierownik Studiów Doktoranckich przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2000-2005),

- kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Uniwersytetu Śląskiego (od 1990r.).

Członkostwo w  instytucjach naukowych:

- Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (kadencje 1996-1999, 2007-2011, 2011-2015),

- International Political Science Association (IPSA),

- Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, wcześniej także Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Consejo de Comunicación Social (Hiszpania).

Recenzent w postępowaniu o nadanie Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego – 1997r.

Wypromowani doktorzy (w latach 1996-2014): 
1)
Zbigniew Mendel, 2) Izabela Mendel, 3) Małgorzata Domagała, 4) Gloria Cecilia Sánchez (Argentyna), 5) Marek Mazur, 6) Małgorzata Myśliwiec, 7) Ewa Ganowicz, 8) Joanna Pruchnicka, 9) Iwona Karwot, 10) Przemysław Łebzuch, 11) Dorota Dolińska, 12) Małgorzata Lorencka, 13) Robert Radek, 14) Olga Majkowska, 15) Daria Matusik, 16) Robert Rajczyk, 17) Tomasz Ćwienk, 18) Seweryn Gałysz, 19) Przemysław Włodarczyk, 20) Jeremiasz Salamon, 21) Bożena Pieruszek- Kwarciak.

Przewodniczący Rady Programowej i współredaktor „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, redaktor serii „Nauki polityczne” Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002 –2012), redaktor naczelny „Regionalne Studia Polityczne Humanitas” (2009-2014).

Kierownictwo grantów:  
KBN 2HO2E 030 23,
NCN
2011/01/B/HS5/00549,
International Visegrad Fund 11220109.

Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Pracownik ONZ – Senior Election Monitor, misja ONUVEN (Organización de Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Nicaragua) - 1990 r.

Ważniejsze publikacje naukowe recenzowane:

 - monografie książkowe

 - Konflikt o Kanał Panamski, PWN 2013,

- Problemy Kanału Panamskiego w stosunkach bilateralnych między Panamą a Stanami Zjednoczonymi, Uniwersytet Śląski 1989,

- Polityka kulturalna i propaganda zagraniczna USA w Ameryce Łacińskiej, Uniwersytet Śląski 1984.

 
- redakcja i współredakcja czasopism i książek naukowych

 ·        „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, tomy I-XV w latach 2005-2015.

· Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, Toruń 2014.

· Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, t.1 Historia-teoria, Toruń 2014.

· Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, t.2 W europejskiej praktyce ustrojowej, Toruń 2014.

· Autonomia terytorialna w perspektywie europejskie, t.3 Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne,Toruń 2014.

·     Polska, Niemcy, Europa, Katowice, Katowice 2008.

·   Demokracja w dobie globalizacji, t.2, Katowice 2008.

·        Demokracja w dobie globalizacji, T.1, 2006.

·        Ludzie, instytucje, idee, Katowice 1997.

· Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, Katowice, wyd.I 1994, Katowice, wyd.II 1999.

· Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli, Katowice 1993.

  
- artykuły naukowe i rozdziały w książkach

 A.   Studia hiszpańskie:

·        System wyborczy Hiszpanii, w: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red.J. Iwanek, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2014.

·     Autonomia terytorialna w Hiszpanii, w: Autonomia w perspektywie europejskiej, t.2, W europejskiej praktyce ustrojowej, red. J. Iwanek, R. Radek, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2014.

·        Ombudsman w systemie zdecentralizowanym Hiszpanii, w: Demokratyczne państwo prawne. Zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Wyd. Temida 2, Białystok 2014.

·        Rada Stanu w Hiszpanii, w: Ustrój polityczny państwa, Polska, Europa, świat, red. St.Sulowski, J.Szymanek, Warszawa 2013.

· Wspólnota autonomiczna w ustroju polityczno-prawnym Hiszpanii, w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, red. R.Czarny, K.Spryszak, t.II, Toruń 2012.

· Senat Hiszpanii jako izba reprezentacji terytorialnej, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, red. B.Dziemidok-Olszewska, W.Sokół, T.Bichta, Lublin 2012.

·    Hiszpania, w: Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, red. J.Iwanek, wyd.II poprawione i uzupełnione, Katowice 1999.

·   Reforma Senatu w Hiszpanii, w: Ludzie, instytucje, idee, red. J.Iwanek, Katowice 1997.

· Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii, w: Oblicza decentralizmu, red. J.Iwanek, Katowice 1996.

· Senat Królestwa Hiszpanii, w: Izby drugie parlamentu, red. E.Zwierzchowski, Białystok 1996.

·        Hiszpania, w: Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, red. J.Iwanek , Katowice 1994.

· Pozycja prawna wspólnot autonomicznych w ustroju politycznym Hiszpanii, w: Polityczne życie lokalne, red. J.Wódz,  Katowice 1994.

· Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii, w: Postępowanie ustawodawcze, red. E.Zwierzchowski, Warszawa 1993.

·     Obrońca Ludu w Hiszpanii, w: Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli,  red. J.Iwanek, Katowice 1993.

· Elementy konserwatyzmu w programie Hiszpańskiej Partii Ludowej, w: Doktryna i ruch konserwatywny we współczesnym świecie, red. H. Łakomy, Kraków1992.

·     System polityczny Hiszpanii, w: Systemy polityczne rozwiniętych państw kapitalistycznych, red. A.Jamróz, Warszawa 1989.

 B.   Teoria demokracji:

·   O pojęciu decentralizacji, w: Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, red. J.Jaskiernia, R. Kubicki, t.3, Kielce 2015.

· Badanie systemów wyborczych – aspekty metodologiczne, w: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red.J. Iwanek, Wyd. Adam Marszałek 2014.

·        Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne – aspekty teoretyczne, w: Autonomia w perspektywie europejskiej, t.3, Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, red. J. Iwanek, W. Wojtasik, Wyd.Adam Marszałek 2014.

·   Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej, w: Autonomia w perspektywie europejskiej, t.1 Historia, teoria, red.M.Domagała, J.Iwanek Wyd.Adam Marszałek 2014.

·   Standaryzacja demokracji współczesnej, W: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t.1, red. J.Juchnowski, R.Wiszniowski, Wrocław 2014.

·        Autonomia terytorialna – płaszczyzna dialogu czy konfliktów? w: Jak możliwy jest dialog? Red. A.Kaminska, E.Kraus, K.Ślęczka, Sosnowiec 2014.

·        Regionalne i lokalne ustroje polityczne, część II (współautorka M. Domagała). „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t.12/2014.

·        Standarisation of the modern democracy, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t.13/2014.

·        Regionalne i lokalne ustroje polityczne, część I (współautorka M.Domagała), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t.10/2013.

· Demokracja transnarodowa a demokracja narodowa, w: Parlament europejski i  jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J.Haber, 2008.

· Przywództwo polityczne w systemie demokratycznym, w: Przywództwo polityczne, teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Opole 2006.

·        Czwarta władza w systemie demokratycznym, w: Władza media polityka, red. M. Gierula, Katowice 2006.

·        Globalizm a regionalizm, w: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Katowice 2003.

·        Europejskie standardy ustrojowe: samorząd, autonomia, federalizm, w: Proces integracji Polski z Unią Europejską, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, O. Szura, Katowice 2001.

· Państwo lokalne, państwo regionalne (współautorstwo), w: Polityka jako przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000.

 · Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej, w: Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji,  red. J. Liszka, Ustroń 2000.

·  Faces of decentralization, w: Democracy yesterday and today, red.J.Wódz, Katowice 1995.

C.   Varia

·        Recenzja Marshall C. Eakin “The History of Latin America. Collision of Cultures. Palgrave Macmillan 2007”, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” t.VI/2010.

· Recenzja A.Sroka: Hiszpańska droga do federalizmu. Wrocław 2008, „Athenaeum” nr 24/2010.

· Recenzja A.Jamróz: Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2008, „Athenaeum” 22/2009.

· Recenzja A. Łabno: System polityczny Portugalii”, Warszawa 2003, "Przegląd Sejmowy" Nr 2/2003.

·       Recenzja  Sorin Antoni & Vladimir Tismaneu (eds) Between Past and Future: the Revolution of 1989 anf their Aftermath. Budapest&New York, Central University Press 2000, “Europe-Asia Studies. ICEES”, Univ. of Glasgow, vol.53/2001.

·      La decentralisation dans le systeme politique en Pologne, w: Reorganiser l’espace public,  red. J.Wódz, Katowice 1993.

· Régimen jurídico de descentralización y comercialización de la radiotelevisión en Polonia, w: Información, derecho y libertades en la Nueva Europa.  Actas del I Congreso Internacional,  Facultad de la Ciencia de la Información, Universidad Complutense Madrid 1991.

·  Las transformaciones del sistema político de Polonia, „Revista del Centro de Estudios Constitucionales” (Hiszpania) 5/1990.

·  Kryteria zagranicznej polityki kulturalnej, „Studia nauk politycznych” 2/1985.

· Amerykańska koncepcja oddziaływania propagandowewgo na zagranicę w latach siedemdziesiątych, "Prace z nauk społecznych" Katowice 8/1979.

Nagrody i wyróżnienia:

Srebrny Krzyż Zasługi (2005r.), Złota odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” (1999r), nagrody Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotne nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 

Aktualne zajęcia dydaktyczne:

wykłady „Współczesne systemy polityczne”, „Systemy polityczne państw UE i USA”, „Procesy decentralizacyjne w Europie”, wykłady monograficzne, seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie.


 

 Galeria zdjęć