dr Małgorzata Domagała

       


Pracownik naukowo–dydaktyczny w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa od 1994r.
Od roku 2012 Kierownik Studiów Niestacjonarnych Wydziału Nauk Społecznych.


Zainteresowania
badawcze:
Koncentrują się na przemianach współczesnych systemów politycznych, porównawczym prawie konstytucyjnym, zagadnieniach teorii demokracji, decentralizacji i teoriach federalizmu.
 
Wykształcenie:
1994r  magister politologii ze specjalnością dziennikarstwo,
2000r  doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce,
 
Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć:
·        Współczesne systemy polityczne,
·        Wstęp do prawoznawstwa,
·        Podstawy prawne samorządu terytorialnego,
·        Teorie demokracji,
·        System polityczny RP,
·        Nauka o państwie i prawie,
·        Konwersatorium monograficzne.
 
Wykaz najważniejszych publikacji:
redakcja i współredakcja prac zbiorowych
·        Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria-Historia. Tom I red. M. Domagała,  J. Iwanek, Toruń 2014, ISBN 978-83-8019-083-2 
·         Demokracja w dobie globalizacji . red. M. Domagała,  J. Iwanek , Katowice 2008, ISSN O208-6336, ISBN 978-226-1752-6
                                                  
artykuły naukowe i rozdziały w książkach
·        Rozwiązania autonomii terytorialnej w Wielkiej Brytanii (w:) Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, red. J. Iwanek, R. Radek, Toruń 2014, ISBN 978-83-8019-085-6
·        Regionalne i lokalne ustroje polityczne, część II (współautorstwo J.Iwanek). „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t.12/2014.
·        Bias, czyli deformacje brytyjskiego systemu wyborczego (w:)Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red.J.Iwanek, Toruń 2014, ISBN 978-83-8019-068-9
·        Regionalne i lokalne ustroje polityczne, część I (współautorstwo J.Iwanek), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t.10/2013.
·        M. Domagała, J. Iwanek Regionalne i lokalne ustroje polityczne cz.I I (w:) Regionalne Studia Polityczne Humanitas, Sosnowiec 2012, ISSN: 2080-475X
·        Polski model decentralizacji (w:) Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański,  A. Czyż, S. Kubas, Katowice 2010, wyd. nauk. Śląsk, str. 635. ISBN  978-83-7164-644-7.
·        M. Domagała, J. Iwanek Regionalne i lokalne ustroje polityczne cz.I , współredakcja (w:) Regionalne Studia Polityczne Humanitas, Sosnowiec 2010, ISSN: 2080-475X
·        Zarys organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R.Glajcar, W.Wojtasik, Katowice 2010, ISBN: 978-83-61975-04-5
·        Administracja Publiczna w III RP- struktura organizacyjna po 20 latach,  s 246-264 (w:)Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, red. R. Glajcar. W. Wojtasik, Katowice 2009, ISBN 978-83-61975-00-7
·        Suwerenność państwa, a procesy integracji transnarodowej i decentralizacji (w:), Demokracja, liberalizm społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, red. W. Kaute, Katowice 2004.
·        Państwo lokalne w zjednoczonej Europie (w:) Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji.  red.M.Barański i M.Stolarczyk,  Katowice 2003, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1229-X
·        Europejskie oblicza federalizmu-reforma ustrojowa Belgii (w:) Proces integracji Polski z Unią Europejską.  red.P.Dobrowolski i M.Stolarczyk, Katowice  2001, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1039-9
·        Państwo lokalne, państwo regionalne (współredakcja) (w:) Polityka przedmiot badań i formy jej przejawiania się,  pod red. P.Dobrowolskiego i M.Stolarczyka, Katowice 2000, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1014-9
·        Gmina polska wobec rozwiązań europejskich ( w:)  Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych,  red. B.Łomiński i M.Stolarczyk, Katowice 1998, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0817-9
·        Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym  ( w :) Oblicza decentralizmu” red. J.Iwanek, Katowice 1996, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0689-3
 
Zagraniczne konferencje, pobyty studyjne, kwerendy biblioteczne:
·        Konferencja: 10-12 czerwiec 2009 Londyn The ghosts of the past. Everyday life 20 years after the fall of the Berlin Wall - konferencja zorganizowana przez University of East London. Referat:Decentralisation of the administrative after 1989 in Poland:the role of the local power,
·        czerwiec 2009  Londyn, Kwerenda biblioteczna w University of East London.
·        wyjazd studyjny do Lund University, Faculty of Social Sciences w Lundzie-2007,
·        wyjazd studyjny do Lund University, Faculty of Social Sciences w Lundzie-luty 2006,
·        listopad 2004 odbyta kwerenda biblioteczna w Universitat Wien (Bibliotheks und Archivwesen) w Wiedniu, związana z prowadzonymi badaniami naukowymi
·        listopad 1998 roku   badania z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego, w Uniwersytecie w Birmingham, w Institute of Local Government Studies,

Doświadczenie organizacyjne:

·        Członek Senatu UŚ w kadencji 2008-2012,
·        Członek Rady Wydziału w kadencji 2005-2008,
·        Członek Rady Instytutu INPiDz UŚ w kadencji 2002-2005,
·        Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne 2000r,
·        Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia dzienne I stopnia stacjonarne 2007, 2012, 2014,
·        Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne I i II stopnia 2012, 2014,
·        Od 2011 roku  koordynator ds. Krajowych Ram  Kwalifikacji,
·        Sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej INPiDz „Demokracja w dobie globalizacji” – 2004r.,
·        Sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej INPiDz „Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej” – listopad 2012r.,
·        Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
·        Kierownik  Studiów Niestacjonarnych WNS- powołanie  od 1 września 2012r.
 
Nagrody i wyróżnienia:
·        2000 -Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego
·        2005  Nagroda  Indywidualna II st JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
·        2010  Nagroda  Indywidualna  II st JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
·        2012 Nagroda Zespołowa III st  JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 
Zainteresowania i hobby:
·        Narciarstwo,
·        Jazz i muzyka klasyczna