.

Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Biblioteką Śląską, oraz uczelniami z Czech, Słowacji i Węgier, zorganizował w dniach od 12 do 14 listopada 2012 roku w Ustroniu międzynarodową konferencję naukową pt. „Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach puli środków rozdzielanych z tzw. małych grantów.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego, był 
Prof. nadzw. UŚ dr hab. Jan Iwanek, a osobami wspomagającymi pozostali pracownicy Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych.

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali ponad pięćdziesięciu referatów wygłoszonych przez przedstawicieli z polskich uczelni z Katowic, Kielc, Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Poznania, Lublina, Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa, Częstochowy, Chorzowa, a także gości z uczelni zagranicznych m.in. z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Metropolitan University w Pradze, Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Turynie. W sumie w konferencji wzięło udział około 90 uczestników.

Znaczna liczba wystąpień została sklasyfikowana tematycznie i zamknęła się w kilku częściach obrad plenarnych i ośmiu panelach tematycznych.

Debaty naukowe stały się okazją do wymiany doświadczeń na temat form aktywności regionalnej i lokalnej na scenie politycznej, przekształceń zachodzących w funkcjonowaniu regionów, czy też na określeniu ustroju i charakterystyki poszczególnych typów autonomii. W programie znalazły się również rozważania na temat regionalnych partii politycznych, ich konstytutywnych cech i funkcjonowania we współczesnych systemach partyjnych. Z pewnością wystąpienia zachęciły do badań porównawczych nad funkcjonowaniem państwa i regionów, które stykają się z problematyką autonomii. Co ciekawe dyskusje odwoływały się nader często do praktyki ustrojowej w zakresie autonomii, czy to w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy Republice Włoskiej, podkreślając wagę i stopień skomplikowania zagadnienia, a tym samym wskazywały na ogromną potrzebę dyskusji nad autonomią we współczesnym europejskim państwie. Dodatkowo konferencja zbiegła się z obchodami Roku Konstantego Wolnego oraz 90-tą rocznicą pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego stąd w programie konferencji znalazła się szeroka refleksja naukowa nad bogatymi tradycjami autonomii terytorialnej na Górnym Śląsku, cennym źródle badań i inspiracji dla współczesnych procesów decentralizacji władzy. Aspekty teoretyczne i praktyczne śląskiej autonomii w okresie międzywojennym stanowią przykład pionierskich i oryginalnych rozwiązań w budowaniu struktur państwowych. Ich dogłębne poznanie i rozpowszechnianie powinno być przyczynkiem do szerokiej dyskusji wokół współczesnych form autonomii terytorialnej w Polsce i Europie. 

W trakcie obrad czynny udział wzięli również zaproszeni dziennikarze, a słowa podziękowania na ręce organizatorów skierowała też obecna w trakcie debat Poseł na Sejm RP Pani Ewa Kołodziej.

W ramach projektu uruchomiona została strona internetowa www.autonomia.us.edu.pl, na której znaleźć można dodatkowe informacje o konferencji, w tym między innymi program obrad, informacje  o uczestnikach konferencji itp.