dr Robert Radek

       

Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wydziałowy koordynator w Instytucie Programu Erasmus+. Członek Kolegium Redakcyjnego z ramienia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Ogólnopolskim Czasopiśmie Politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz "Pogranicze. Polish Borderland Studies". Prowadzi zajęcia w języku angielskim ze studentami uczestniczącymi w wymianach międzynarodowych na Uniwersytecie Śląskim.

Wykształcenie:

2002-2006       Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Nauk Społecznych, Studia doktoranckie Kierunek: Politologia. Wyróżniona praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Iwanka pt. „Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych” – obroniona 10 czerwca 2008 r.

2001-2003          Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Zarządzania w Chorzowie - Kierunek: Marketing i Zarządzania (studia zawodowe rozpoczęte w ramach drugiego fakultetu). Tytuł licencjata z zakresu marketingu i zarządzania. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Joachima Foltysa.

1997-2002     Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych - Kierunek: Politologia; specjalizacje: samorządowa i nauczycielska. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. zw. dra hab. Piotra Dobrowolskiego pt. „Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna i jej znaczenie w procesie integrowania się Polski ze strukturami europejskimi.

Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć:

 • System polityczny RR
 • Nauka o państwie i prawie
 • Partie i systemy partyjne
 • Organizacja i zarządzanie
 • Transformacja polskiego systemu politycznego
 • Regionalizm europejski i współpraca transgraniczna
 • Konwersatorium monograficzne

Wykaz publikacji:

  Monografie:
1.    Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawca: Uniwersytet Śląski & REMAR, Katowice 2011, ss. 399, ISBN978-83-61975-40-3
2.    System konstytucyjny Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 110, ISBN978-83-7666-106-3

Redakcje książek:
3.    Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Tom II. W europejskiej praktyce ustrojowej, (współredakcja z Janem Iwankiem), Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Śląski w Katowicach, Toruń 2014, ss. 296, ISBN 978-83-8019-085-6
4.    Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, Wydawca REMAR & Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 266, ISBN 978-83-61975-81-6
5.    Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, Wydawca REMAR & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, ss. 189, ISBN 978-83-61975-25-0

Artykuły opublikowane:
6.    Party Behavior and the Formation of Minority Governments – Experiences in Denmark, „Political Preferences” 2015, no. 10, pp. 107-124, ISSN 2083-327X; ISBN 978-83-61975-97-7
7.    Hung Parliament and Minority Government Formation in Westminster Parliamentary System (selected aspects), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 6 (28), s. 173-187, ISSN 2082-1212
8.    Deformacje w niemieckim systemie wyborczym, [w:] Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red.
Jan Iwanek, Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Śląski, Toruń 2014, s. 208-258, ISBN 978-83-8019-068-9
9.    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako instytucje wspomagające reagowanie na zagrożenia – aspekty normatywne i praktyka polityczna, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 356-377, ISBN 978-83-938760-2-0
10.    Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa. Przypadek Polski, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 160-183, ISBN 978-83-8012-171-3
11.    Prawicowe rządy mniejszościowe w III RP, [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, red. Robert Radek, Wydawca REMAR & Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 11-28, ISBN 978-83-61975-81-6
12.    Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, [w:] Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, red. Mariusz Kolczyński, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 105–118, ISBN 978-83-63268-22-0
13.    Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach tygodnika „Polityka”, [w:] Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, red. Mariusz Kolczyński, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 145–160, ISBN 978-83-63268-22-0
14.    Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach tygodnika „Wprost”, [w:] Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, red. Mariusz Kolczyński, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 171–184, ISBN 978-83-63268-22-0
15.    Obraz kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2011 roku w prasie prawicowej. Przykład dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. Mariusz Kolczyński, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 72–92, ISBN 978-83-63268-16-9
16.    Współpraca transgraniczna jako narzędzie przełamywania uprzedzeń i stereotypów na polskich pograniczach (wybrane problemy), [w:] Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą, Tom 1, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 55–88, ISBN 978-83-7525-791-5
17.    Postęp konwergencji mediów na przykładzie stron internetowych wybranych euroregionów, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Wydawca REMAR & Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 133–152, ISBN 978-83-61975-84-7
18.    Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35, s. 93–111, ISSN 1505-2192
19.    Obraz polskiej prezydencji w wybranych tygodnikach prasy polskiej (wybrane zagadnienia), [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, red. S. Konopacki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 318–335, ISBN 978-83-7780458-2
20.    System partyjny Kanady i jego wpływ na funkcjonowanie gabinetów rządowych, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2012, nr 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s. 139-165, ISSN 2080-752X
21.    Ewolucja systemu wyborczego do polskiego samorządu terytorialnego w okresie transformacji (wybrane problemy), [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Wydawca: Uniwersytet Śląski & REMAR, Katowice 2011, s. 79–99, ISBN 978-83-61975-24-3
22.    Wpływ euroregionalnej współpracy Polski z sąsiadami na początku XXI wieku na rozwój obszarów transgranicznych, [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 329–343, ISBN 978-83-226-1973-5
23.    Legal bases for the elections to the European Parliament in Poland, [w:] The Picture of the European Parliament Elections (2009) In the Polish Media. Analysis of the Media Content, red. M. Kolczyński, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 21–36, ISBN 978-83-87819-12-5
24.    The electoral campaign for the European Parliament In Polish Nationwide weekly papers, [w:] The Picture of the European Parliament Elections (2009) In the Polish Media. Analysis of the Media Content, red. M. Kolczyński, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 80–100, ISBN 978-83-87819-12-5
25.    Współpraca transgraniczna na obszarze województwa śląskiego jako element modernizacji społeczności pogranicza, [w:] Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, s. 520–539, ISBN 978-83-7164-644-7
26.    Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój polskiego pogranicza, [w:] Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010, s. 177–198, ISBN 978-83-61975-08-3
27.    Współpraca transgraniczna jako regionalny element bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie, [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, red. T. Jarocki, W. Sokała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 141–152, ISBN 978-83-7611-582-5
28.    Znaczenie polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej w nowej sytuacji geopolitycznej Europy, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, s. 125–135, ISBN 978-83-60677-81-0
29.    Strategia przygotowania i sprawowania polskiej Prezydencji w 2011 roku – ujęcie teoretyczne, [w:] 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 109–128, ISBN 978-83-7395-349-9
30.    Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2010, nr 23, s. 51–68, ISSN 1505-2192
31.    System polityczny a ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie mniejszości niemieckiej – rozwiązania normatywne w świetle praktyki politycznej, [w:] Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Szczecin 2009, s. 37–54, ISBN978-83-61082-12-5
32.    Specyfika polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w kontekście procesów integracyjnych, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2009, nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s. 291–304, ISSN 2080-752X
33.    Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim w latach 2007–2013 jako element modernizacji politycznej, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, red. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009, s. 429–453, ISBN 978-83-7164-592-1
34.    Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim na przykładzie działalności wybranych euroregionów, [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2009, s. 255–276, ISBN 978-83-7205-278-0
35.    Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju i demokratyzacji społeczności lokalnych i regionalnych, [w:] Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, red. I. Andruszkiewicz, J. Babiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 171–189, ISBN 978-83-60677-67-4
36.    Rola i pozycja Rady Ministrów w okresie transformacji ustrojowej w Polsce – model konstytucyjny
i praktyka polityczna, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katowice 2009, s. 207–227, ISBN 978-83-61975-00-7
37.    Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich, [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków-Nowy Sącz 2009, s. 331–365, ISBN 978-83-60125-61-8
38.    Współpraca miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane problemy), [w:] Samorząd miejski. Zadania, instytucje, funkcje, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2008, s. 155–173, ISBN 978-83-7205-266-7
39.    Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska po 2005 roku”, Zamek Bierzgłowski, 6-7 marca 2008 roku. (sprawozdanie), „Athenaeum. Political Science” 2008, nr 20, s. 193-196, ISSN 1505-2192
40.    Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych
na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane aspekty), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2007, tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 195–223, ISSN 0208-6336, ISNN 1895-3492
41.    Polityczne i prawne uwarunkowania rozwoju polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej po 1989 roku, [w:] Acta Bythoniensia, Nr 2, red. M. Czapka, A. Molenda, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2007, s. 145–157, ISSN 1896-1207
42.    Moralność Kalego – czyli słów kilka o sporze polityków z Trybunałem Konstytucyjnym, „Przegląd szkolny VERITA” 2007, nr 7, s. 4
43.    Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej, kontrolnej i finansów publicznych, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 roku. Studium politologiczne, red. R. Glajcar, M. Migalski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 146–200, ISBN 978-83-7059-789-4
44.    Koncepcje i inicjatywy współpracy transgranicznej na pograniczu zachodnim RP w nowej sytuacji geopolitycznej po roku 1989, [w:] Acta Bythoniensia, nr 1, red. M. Czapka, J. Liszka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2006, s. 167–178, ISSN 1896-1207
45.    „Do młodych” i nie tylko słowa te kieruje również młody, [w:] Monografia. Jubileusz 50-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, red. E. Paczkowska, A. Paździor, A. Zarzycka, Katowice 2006, s. 26–31
46.    Polityczno-prawne uwarunkowania polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, [w:] Pisma Humanistyczne. Studenckie Zeszyty Naukowe, red. A. Turska, K. Pietrala, Tom VII, Katowice 2005, s. 12–25, ISSN 1506-9567
47.    Dylematy nauczyciela języka obcego w gimnazjum – motywacja uczniów, [w:] Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, red. M. Piegza, Chorzów 2005, s. 70–78, ISSN 1734-1671
48.    Realizacja zadań i celów organizacji non-profitowej na przykładzie Euroregionu Nysa, „Regiony Polski” 2005, nr 7, (współautorstwo z A. Zygmunt), s.104–127, ISSN 1508-4647
49.    Procesy społeczno-polityczne kształtujące pogranicze polsko-niemieckie po zakończeniu II wojny światowej (zarys zagadnienia), [w:] Szkice o państwie i polityce, red. K. Czornik, K. Drzymalski, A. Lach, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Tom V, Katowice 2003, s. 178–194
Recenzje:
50.    Robert Radek, (Rec.) Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, tom 13, s. 181-186, ISSN 0208-6336, ISNN 1895-3492
51.    Radek Robert, (Rec.) Wybory prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, ss. 456, „Nowe Media” 2011, nr 2, s. 163–168, ISSN 2082-4351
52.    Radek Robert, (Rec.) Bogusław Banaszak, Impact of European Integration on the Law and Constitutional System in Poland, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ss. 252, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2011, tom 7, s. 207–211, ISSN 0208-6336, ISNN 1895-3492
* Wielki Człowiek (wspomnienie o Profesorze Piotrze Dobrowolskim), [w:] Kruk Aleksandra, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992, Nagroda im. Profesora Piotra Dobrowolskiego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Katowice 2010, s. 7–8, ISBN 978-83-927386-6-1

Prace naukowo-badawcze (granty):

Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00549
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek
Zespół: dr M. Domagała, dr R. Radek, dr hab. W. Wojtasik
Temat: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, proporcjonalnych i mieszanych
Rodzaj projektu: OPUS (Narodowe Centrum Nauki)
Okres relizacji: 08.12.2011-07.12.2014

Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00524
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Zespół: dr T. Kubin, dr R. Radek, dr P. Szostok
Temat: Obraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej
Rodzaj projektu: OPUS (Narodowe Centrum Nauki)
Okres relizacji: 15.10.2011-14.06.2013

Nr grantu: NN 116 211936
Kierownik: prof. UŚ dr hab. M. Kolczyński
Zespół: dr T. Kubin, dr M. Mazur, dr R. Radek, dr P. Szostok, mgr A. Turska-Kawa
Temat: Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach. Analiza zawartości mediów.
Rodzaj projektu: MNiSW
Okres relizacji: 02.07.2009-01.01.2011

Projekt POPT.03.01.00-136/09
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Zespół: dr T. Kubin, dr W. Wojtasik, dr R. Radek, dr B. Zasępa, dr A. Turska-Kawa, dr E. Wiszczun
Temat: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie SSE i klastrów w Polsce
Rodzaj projektu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie NSS”, projekt realizowany w ramach Towarzystwa Inicjatyw Naukowych.
Okres realizacji: 30.06.2010-29.12.2010


Członkostwo w towarzystwach naukowych i innych organach kolegialnych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
 • Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z siedzibą w Katowicach - prezes,
 • Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kadencja 2012-2016) – przedstawiciel młodszych pracowników nauki,
 • Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2012-2016,
 • Ogólnopolskie czasopismo politologiczne „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” – członek kolegium redakcyjnego,
 • Ogólnopolskie czasopismo politologiczne "Pogranicze. Polish Borderland Studies" – członek kolegium redakcyjnego,
 • Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,  do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013-2014.
Nagrody i wyróżniena:

 • Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (2015)
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za dzialalność naukowo-badawczą (2011)
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za dzialalność organizacyjną (2009)

Wykłady zagraniczne:

Stypendium naukowe w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Akademicka, Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Słowacja 11-12 czerwca 2015 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Akademicka, Masarykova Univerzita, Faculta Sociálních Studií, Katedra Polittologie, Brno, Czechy 27-28 kwietnia 2015 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus, Universidad Complutense de Madrid; Facultad de Ciencias de la Información, Hiszpania 5-9 maja 2014 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus, Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Słowacja 20-26 kwietnia 2012 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus, Masarykova Univerzita, Faculta Sociálních Studií, Katedra Polittologie, Brno, Czechy 22-27 marca 2010 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus, Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Internationale Beziehungen und Europäische Integration, Stuttgart, Niemcy 22-29 czerwca 2009 r.

Stypendium naukowe w ramach Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus, Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Słowacja 25-29 lutego 2008 r.

Języki obce:

 • Język angielski – płynna znajomość (Certificate in Advanced English; June 2001).
 • Język niemiecki oraz język rosyjski – znajomość bierna

Zainteresowania i hobby:

 • Muzyka klasyczna
 • Turystyka rowerowa
 • Samochody